19 พฤศจิกายน 2553

Helicobacter pylori management

วันนี้พบ case ผู้ป่วย gastric ulcer ทำ Esophagogastroduodenoscopy (EGD) พบว่า มี ulcer ที่ stomach ผลการทำ clo- test positive ผู้ป่วยมีประวัติทานยา NSAIDs และยากลุ่ม steroid มาเป็นเวลานาน แพทย์ให้การรักษาแบบ triple therapy for H.pylori infection
Review เรื่อง gastric ulcer and Helicobacter pylori infection 
 การเกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือลำไส้เล็กอักเสบ อาจแบ่งเป็นสาเหตุหลักๆ ได้ 3 อย่าง
  1. การติดเชื้อ  Helicobacter pylori ซึ่งเป็นเชื้อ bacteria gram negative มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถทนต่อกรดในทางเดินอาหารได้ดี เนื่องจากสามารถสร้างสารที่เป็นด่างมาเป็นเกราะกำบังไว้ เชื้อดังกล่าวติดต่อได้โดยทางอาหารหรือทาง feces เมื่อผ่านมายังกระเพาะจะสามารถฝังตัวลงไปที่ผนังกระเพาะอาหารและกระตุ้นให้เกิด inflamation ได้
  2. การที่มีกรดหลั่งมาก เช่น การอยู่ในภาวะเครียด การทานชา กาแฟ
  3. การได้รับสารหรือยาที่กระตุ้นการทำลายผนังกระเพาะทาง


การวินิจฉัยการติดเชื้อ Helicobacter pylori (H.pylori )
1.        วิธีการตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อ H. pylori 
วิธีที่ดีและเหมาะสมสำหรับประเทศไทยในปัจจุบันคือการส่องกล้อง (endoscopy) และตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) บริเวณเยื่อบุทางเดินอาหาร  และส่งตรวจ rapid urease test เช่น Clo-test
2.       ผู้ป่วยที่ควรได้รับการตรวจหาเชื้อ H. pylori  ได้แก่ ผู้ป่วยที่ส่องกล้องดูทางเดินอาหารส่วนต้นแล้วพบว่า
-  เป็นแผลในลำไส้เล็ก (Duodenal ulcer)
เป็นแผลในกระเพาะอาหาร (Gastric ulcer)
มีประวัติเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก
-  กระเพาะอาหารทะลุหรือเลือดออกในกระเพาะอาหาร (Severe erosive and/or hemorrhagic gastritis)
-  ลำไส้เล็กทะลุ (Severe erosive duodenitis)
            ถ้าผลการส่องกล้องพบว่าปกติ หรือพบว่ากระเพาะอาหารอักเสบเพียงเล็กน้อย  ไม่จำเป็นต้องทดสอบการติดเชื้อ      H. pylori  
 แนวทางการให้การรักษา
http://www.gastrothai.net/file/guideline%20HP.
Alarm feature ได้แก่
เริ่มต้นเป็นเมื่ออายุ > 40 ปี, ปวดท้องจนต้องตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืน, น้ำหนักลดมากอย่างไม่ทราบสาเหตุ ( ลดมากกว่า 5% ของน้ำหนักตัวภายใน 1 เดือน หรือมากกว่า 10 % ของน้ำหนักตัวภายใน 3 เดือน), มีประวัติเลือดออกในทางเดินอาหาร,  อาเจียนอย่างรุนแรง, กลืนบาก, คนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งในทางเดินอาหาร, มีภาวะโลหิตจาง, เป็นดีซ่าน, ตับโต ม้ามโต หรือต่อมน้ำเหลืองโต, มีไข้, คลำพบก้อนบริเวณหน้าท้อง,  abdominal distention, พฤติกรรมการขับถ่ายผิดปกติไป
สูตรยาที่เลือกใชกำจัด H. pylori
สูตรที่ให้เลือกใช้มี 2 สูตร โดยสามารถกำจัดเชื้อได้มากกว่า 80%

การให้ยา anti-secretory ภายหลังการให้ยากำจัดเชื้อ HP 
          โดยทั่วไปหลังรักกษาด้วยการกำจัดเชื้อแล้ว  ไม่มีความจำเป็นต้องให้ยา anti-secretory  ต่อ
อีก  ยกเว้นกรณี  เป็น complicated ulcer(เช่น bleeding หรือ previous perforation) และมี comorbid condition ผู้ป่วยเหล่านี้  แนะนำให้ยา anti-secretory ต่อประมาณ 4-8 wk
การกำจัดเชื้อซ้ำหลังการกำจัดเชื้อครั้งแรกล้มเหลว 
  กรณีที่่ใช้สูตรยาที่มี clarithromycin และ amoxycillin อาจให้สูตรยาเดิมซ้ำได้อีก กรณีที่สูตรยาเดิมใช้  metronidazole  แนะนาใ้ห้รักษาซ้ำาโดยเปลี่ยน metronidazole  เป็น amoxycillin  หรือ 
ถ้าเดิมได้ยาลดกรดเป็นกลุ่ม proton pump inhibitor ได้แก่ lansoprazole หรอ omeprazole อาจ
พิจารณาเปลี่ยนเป็น RBC แทน โดยในการรักษาซ้ำอาจพิจารณาใหยานานขึ้นเป็น  14 วัน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น